Všeobecné obchodní podmínky (AGB)

1. Všeobecně

1.1 Objednatel sjednává s firmou Althof Hotel Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H., dále jen krátce „Althof Retz“, že pro tuto i všechny budoucí objednávky platí výhradně tyto všeobecné smluvní podmínky. Smluvní nebo obchodní podmínky v rozporu s těmito vyžadují samostatnou dohodu.

1.2 Rezervace pokojů pro hosty a sjednání dalších služeb a dodávek jsou po písemném potvrzení ze strany Althof Retz pro obě smluvní strany závazné. Nabídky jsou vždy nezávazné.

1.3 Při odchylkách mezi ústní objednávkou a písemnou objednávkou nebo písemným potvrzením zakázky ze strany Althof Retz je rozhodující písemná verze.

2. Ceny

2.1 Uvedené ceny se rozumějí včetně daní a odvodů.

2.2 Zvýšení sazby daně z obratu po uzavření smlouvy jde na vrub objednatele.

2.3 Pokud časové rozpětí mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím služeb přesáhne 6 měsíců, vyhrazuje si Althof Retz právo provést změny cen.

3. Platba

3.1 Pokud nebylo písemně sjednáno jinak, musí objednatel zaplatit firmě Althof Retz po obdržení faktury smluvně sjednanou odměnu bez jakékoli srážky.

3.2 Jestliže se objednatel dostane vůči Althof Retz s platbou z této nebo jiné smlouvy do prodlení nebo vejdou ve známost jeho špatné majetkové poměry (např. při směnečném protestu, neproplacení šeku, žalobách nebo exekucích), nastává u všech pohledávek splatnost a ztráta termínů; v tom případě musí objednatel zaplatit celou odměnu za všechny budoucí služby firmy Althof Retz nejpozději 30 dnů předem. Pokud objednatel tento závazek nesplní, má Althof Retz právo bez stanovení dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy.

3.3 Platby musí být realizovány hotově proti stvrzence nebo bankovním inkasem a považují se za uskutečněné až v okamžiku připsání na bankovní účet firmy Althof Retz. Althof Retz nemá povinnost přijímat směnky nebo šeky; pokud je však přijme, proběhne platba jen s výhradou proplacení. Všechny s tím spojené (diskontní) výdaje hradí objednatel.

3.4 Dva nebo více objednatelů ručí za všechny závazky rukou společnou a nerozdílnou.

3.5 Objednatel není oprávněn započítávat své pohledávky vůči Althof Retz proti svým závazkům vůči Althof Retz.

3.6 V případě prodlení s platbami musí objednatel zaplatit úroky z prodlení ve výši 15 % p.a.

4. Storno

4.1 Stornovací podmínky pro soukromé hosty

Platí Všeobecné obchodní podmínky pro hotelnictví AGBH 2006, další informace najdete na www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf.

Využijte možnosti uzavřít cestovní pojištění. Příslušné informace najdete na www.europaeische.at/plus.

  • do 14 dnů před příjezdem je možné bezplatné stornování
  • do 7 dnů před dnem příjezdu se účtuje 50 % z celkové smluvní ceny
  • do 3 dnů před dnem příjezdu se účtuje 75% z celkové smluvní ceny
  • do 1 dne (18 hod) před dnem příjezdu se účtuje 90 % z celkové smluvní ceny.

V případě, že nepřijedete, storna v den příjezdu nebo předčasného odjezdu se fakturuje 100 % celkové částky.

Chceme upozornit na to, že při předčasném odjezdu nebo opožděném příjezdu nelze požadovat žádnou náhradu z paušální ceny.

Během určitých lhůt nabízíme bezplatnou změnu rezervace – více informací Vám poskytne náš recepční tým!

4.2 Stornovací podmínky pro seminární a banketové akce

Při stornování nejpozději do 6 týdnů před termínem akce se účtuje 50 % a do 3 týdnů 100 % fakturované částky.

Odchylka v počtu osob do 5 % se neúčtuje.

Při rezervaci, která si nárokuje více než 70 % celkové kapacity pokojů podniku, se stornovací lhůty mění následujícím způsobem:

Při stornování

  • nejpozději do 8 týdnů před termínem akce se účtuje 50 % a
  • do 4 týdnů se účtuje 100 %

fakturované částky.

Odchylka v počtu osob do 5 % se neúčtuje.

4.3 Případné náklady vzniklé firmě Althof Retz v souvislosti s přípravou potvrzeného skupinového programu, zejména objednání hudebních skupin, okružních jízd nebo podobně, popř. z nich vzniklé stornovací náklady, jdou na vrub objednatele.

5. Urovnávání sporů, místo soudu

5.1 Objednatel musí před splněním svých závazků nahlásit firmě Althof Retz doporučeným dopisem každou změnu své adresy.

Pokud to neudělá, budou všechny zprávy a sdělení firmy Althof Retz zasílány na poslední uvedenou adresu objednatele.

5.2 Místem soudu je Retz. Za dohodnuté platí rakouské právo.

5.3 Platforma pro online urovnávání sporů u Evropské komise ec.europa.eu/consumers/odr

Sdílej tuto stránku

Landgut & SPA